& Nijtec Montage team

Algemene voorwaarden

NijTec Logo

Artikel 1: Algemeen

 1. Alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met Nijtec verder te noemen “gebruiker”, overeengekomen te worden binnen 14 dagen.
 2. Onder “wederpartij” wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts-)persoon, die door ondertekening van een geschrift of op andere wijze de gelding van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.

Artikel 2: algemene voorwaarden van contractspartijen en/of derden.

 1. Verwijzing naar de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de wederpartij, wordt beschouwd als een tweede verwijzing waaraan geen werking toekomt, wanneer daarbij niet tevens de toepasselijkheid van de eerste verwijzing naar de algemene voorwaarden van gebruiker uitdrukkelijk van de hand wordt gewezen.
 2. Indien de wederpartij volgens bovenstaande wijze de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden c.q. enige bepalingen daaruit uitdrukkelijk van de hand wijst, behoudt gebruiker het recht het aanbod te herroepen c.q. de overeenkomst als nietig te beschouwen.

Artikel 3: Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 2. Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk samengesteld. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend, tenzij deze rechten schriftelijk zijn overeengekomen. Gebruiker is niet verplicht detailgegevens te verstrekken, tenzij anders overeen is gekomen. Alle (intellectuele) eigendomsrechten terzake van de aangeboden/getoonde en/of gedemonstreerde materialen/gegevens, in de meest ruime zin blijven volledig voorbehouden.
 3. Alle bij de aanbieding verstrekte gegevens, zoals maten, gewichten, vermogens, en hoeveelheden zijn zo nauwkeurig mogelijk weergegeven aan de hand van de op dat moment bekende informatie.
 4. Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht niet tot levering c.q. acceptatie van een order door de gebruiker.
 5. Gebruiker behoudt zich het recht voor bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel onder rembours te leveren, dit binnen 14 dagen.

Artikel 4: Overeenkomst

 1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst eerst dan tot stand nadat gebruiker een opdracht schriftelijk heeft aanvaard door middel van een opdrachtbevestiging. De datum van de bevestiging is bepalend. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de wederpartij daartegen binnen 5 werkdagen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken/wijzigingen en/of toezeggingen door gebruiker, haar personeel of namens de gebruiker gedaan door haar verkopers, agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen, binden gebruiker slechts indien deze door haar schriftelijk zijn bevestigd.
 2. Voor leveranties of werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen schriftelijke aanbieding c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur en/of afleveringsbon tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 3. Elke overeenkomst wordt door gebruiker aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij – uitsluitend ter beoordeling van gebruiker – voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.
 4. Gebruiker is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.
 5. Gebruiker is bevoegd om – indien zij dit noodzakelijk danwel wenselijk acht – voor een juiste uitvoering van de verstrekte opdracht anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven. Zo nodig zal er overleg plaatsvinden met de wederpartij. De wederpartij is gerechtigd, om onder betaling van het reeds geleverde of gepresteerde, de overeenkomst om die reden op te zeggen.

Artikel 5: Prijzen

 1. Tenzij anders vermeld geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijziging. Bij eventuele montagewerkzaamheden word meerwerk gemeld en berekend evenals meer gebruik van hulpstoffen of producten.
 2.  Tenzij anders vermeld zijn de prijzen van gebruiker: · gebaseerd op de op het moment van de aanbieding geldende kostprijzen; · gebaseerd op levering af bedrijf, magazijn of andere opslagplaats; · exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten; · exclusief de kosten van demonstraties; · exclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitlading, vervoer en verzekering; · vermeld in Nederlandse valuta en/of euro´s; eventuele koerswijzigingen worden doorberekend.
 3. Tenzij anders vermeld geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijziging. Bij eventuele montagewerkzaamheden word meerwerk gemeld en berekend evenals meer gebruik van hulpstoffen of producten.

  2. Tenzij anders vermeld zijn de prijzen van gebruiker: · gebaseerd op de op het moment van de aanbieding geldende kostprijzen; · gebaseerd op levering af bedrijf, magazijn of andere opslagplaats; · exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten; · exclusief de kosten van demonstraties; · exclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitlading, vervoer en verzekering

 4. 3. In geval van een redelijkerwijs onvoorzienbare verhoging van een of mei

 

Artikel 6: Wijziging van de opdracht

 1.  Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard dan ook, welke schriftelijk of mondeling door of namens wederpartij worden aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de wederpartij extra in rekening gebracht.
 2. Door de wederpartij, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de wederpartij tijdig en schriftelijk aan gebruiker ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon doorgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging der wijzigingen voor rekening van de wederpartij.
 3. 3. Opgedragen wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de wijziging overeengekomen levertijd door gebruiker, buiten haar verantwoordelijkheid, wordt overschreden.

Artikel 7: Annuleren

 1. Indien wederpartij de opdracht annuleert om redenen die buiten de risicosfeer van gebruiker vallen, is hij verplicht de door gebruiker reeds aangeschafte materialen, al dan niet be- of verwerkt, tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten over te nemen.
 2. Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt gebruiker zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 8: Levering

 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de door gebruiker opgegeven termijnen steeds bij benadering en zijn deze derhalve nimmer fataal.
 2. Een bedongen termijn gaat niet eerder in dan nadat alle voor de uitvoering of levering noodzakelijke gegevens in bezit zijn van gebruiker, terwijl gebruiker ervan uit gaat dat hij in de uitvoering van de opdracht niet zal worden gehinderd door factoren welke bij de offerte niet aanwezig of bekend waren of konden worden geacht.
 3. Indien als gevolg van een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming de in het vorige lid genoemde termijn is verstreken zonder dat de overeenkomst is uitgevoerd of nageleefd, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden doch niet anders dan wanneer hij gebruiker schriftelijk, na het verstrijken van genoemde verlengde termijn, in gebreke heeft gesteld. Daarbij kan gebruiker niet aansprakelijk worden gesteld voor schade voortvloeiende uit de niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming.

Artikel 9: Transport/risico

 1. De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen nadere aanwijzing door de wederpartij aan gebruiker is verstrekt, door gebruiker naar goed koopmansgebruik bepaald, zonder dat zij hiervoor enige aansprakelijkheid draagt.
 2. Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake het transport c.q. de verzending worden slechts uitgevoerd indien de wederpartij verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.
 3. De verzending/transport van goederen geschiedt steeds voor rekening en risico van de wederpartij, zelfs dan wanneer de vervoerder vordert dat op vrachtbrieven, vervoeradressen en dergelijke de clausule voorkomt dat alle vervoersschaden voor rekening en risico van de afzender zijn.
 4. Het transport wordt door gebruiker alleen verzekerd, indien de wederpartij zulks uitdrukkelijk voor zijn rekening heeft verzocht.

Artikel 10: Afname

 1. Indien de wederpartij/afnemer in gebreke blijft de door hem/haar bestelde goederen in ontvangst te nemen dan is gebruiker gerechtigd zonder dat ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter vereist is de overeenkomst te annuleren, onverminderd de verdere rechten van gebruiker de goederen voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan, alles zonder enige aansprakelijkheid voor gebruiker voor verlies, beschadiging of anderszins.

Artikel 11: Intellectuele eigendomsrechten

 1. Op alle door of namens gebruiker opgestelde teksten, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, modellen etc. bij de uitvoering van de overeenkomst behoudt zij zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren, op welke wijze dan ook, zijn slechts toegestaan met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van gebruiker.
 2. De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, modellen etc. blijven onvervreemdbaar eigendom van gebruiker en dienen op haar eerste verzoek geretourneerd te worden.
 3. Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van € 5000,00 onverminderd het recht van gebruiker om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

Artikel 12: Garantie

 1. Indien door gebruiker op de geleverde goederen garantie wordt gegeven, zal dit schriftelijk door haar worden aangegeven. De aansprakelijkheid van gebruiker zal – met inachtneming van het in deze leveringsvoorwaarden bepaalde- nooit verder gaan dan tot het in dat garantiebewijs gestelde.
 2. De door gebruiker schriftelijk gegeven garantie is dezelfde garantie die de producent van bedoelde goederen daarop verleent.
 3. Geen garantie wordt verleend wanneer de prijs van het geleverde/gepresenteerde bijzonder laag is, wanneer met korting geleverd wordt of wanneer de goederen als bijzondere en/of speciaal voordelige aanbieding verkocht worden. Gebruiker zal in deze gevallen geen garantiebewijs verstrekken, en de wederpartij wijzen op het ontbreken van garantie.
 4. In alle gevallen vervalt elke garantie op geleverde goederen en/of diensten: · indien geen geldig garantiebewijs wordt overlegd na het verstrijken van de door gebruiker uitsluitend schriftelijk verstrekte garantietermijn; · indien gebreken aan het geleverde een gevolg zijn van enig verzuim of onoordeelkundig gebruik; · indien het geleverde niet gebruikt wordt in overeenstemming met de overeengekomen of bestemde bestemming; · indien gebruiksaanwijzigingen, behandelings-, verzorgings-, onderhouds, be/verwerkings en andere voorschriften, welke door of vanwege gebruiker zijn verstrekt, of welke op etiketten of in andere vorm zijn aangegeven, niet zijn opgevolgd.

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud

 1. Geleverde goederen blijven, tot op het moment van volledige betaling krachtens overeenkomst van alle door gebruiker verrichte c.q. nog te verrichten leveranties en werkzaamheden met inbegrip van eventuele rente en kosten, het eigendom van gebruiker.
 2. In geval van niet betaling van een opvorderbaar bedrag, schorsing van betaling, aanvraag van surséance van betaling, faillissement, ondercuratelestelling, overlijden of liquidatie van goederen van de wederpartij, zal gebruiker het recht hebben om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de order of het gedeelte daarvan dat nog geleverd moet worden te annuleren en het mogelijk geleverde, doch niet of niet geheel betaalde, als haar eigendom terug te vorderen onder verrekening van het eventueel reeds betaalde doch onverminderd haar rechten om vergoeding te verlangen voor eventueel verlies of schade. In die gevallen is elke vordering welke gebruiker ten laste van de wederpartij heeft ineens en dadelijk opeisbaar.
 3. De kosten van het terughalen c.q. terugvorderen van de goederen komen ten laste van de wederpartij.

Artikel 14: Aansprakelijkheid

 1. Behoudens de verantwoordelijkheid van gebruiker krachtens dwingende wettelijke bepalingen en algemeen geldende regels van redelijkheid en billijkheid is gebruiker niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roerend of onroerend goed, danwel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden die mocht ontstaan als direct of indirect gevolg van:· een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven; · daden of nalatigheden van de wederpartij, diens ondergeschikten, danwel andere personen die door of vanwege hem zijn tewerkgesteld; · gebruik van het product op een andere wijze dan in de gebruiksaanwijzing is vermeld;
 2. Elke andere vordering tot schadevergoeding, uit welke hoofde dan ook, is uitgesloten tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van gebruiker of leidinggevende ondergeschikten van gebruiker.
 3. De aansprakelijkheid van gebruiker reikt nimmer verder dan die van haar leveranciers.
 4. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade aan door haar geleverde goederen tijdens een niet door haar verzorgd transport.
 5. Gebruiker is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebruik door derden van door gebruiker geleverde goederen.
 6. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade en gebreken die optreden als gevolg van de geleverde goederen of door de ongeschiktheid van oneigenlijk gebruik van de geleverde goederen voor het doel waarvoor de wederpartij het heeft aangeschaft. 7. De aansprakelijkheid van gebruiker is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor zij verzekerd is.

Artikel 15: Niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming

 1. Onder een niet toerekenbare tekortkoming wordt verstaan: een tekortkoming die niet te wijten is aan de schuld van gebruiker en die noch krachtens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijke verkeer geldende opvattingen voor haar rekening behoort te komen. Oorzaken van niet toerekenbare tekortkomingen zijn o.a. werkstaking, transportmoeilijkheden, extreme weersomstandigheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen, en bedrijfsstoringen bij gebruiker c.q. bij haar leveranciers, alsmede wanprestatie door haar leveranciers waardoor gebruiker haar verplichtingen jegens de wederpartij redelijkerwijs niet (meer) kan nakomen.
 2. De partij die meent dat er sprake is/zal zijn van een situatie als bedoeld in dit artikel dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.
 3. Indien naar het oordeel van gebruiker de oorzaak van de niet toerekenbare tekortkoming van tijdelijke aard zal zijn, heeft zij het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de tekortkoming in de nakoming oplevert zich niet meer voordoet.
 4. Is de situatie van de niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.
 5. Gebruiker is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van een situatie als bedoeld in dit artikel is gebleken.
 6. Gebruiker heeft het recht zich ook op een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming te beroepen indien de omstandigheid die de tekortkoming in de nakoming oplevert, intreedt nadat de prestatie door haar geleverd had moeten worden.

Artikel 16: Reclames

 1. Eventuele reclames inzake de uitvoering van de overeenkomst worden door gebruiker slechts in behandeling genomen indien zij schriftelijk binnen 14 werkdagen na uitvoering van de overeenkomst aan gebruiker kenbaar zijn gemaakt, onder nauwkeurige opgave van de aard en grond der klachten.
 2. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 10 dagen na verzenddatum der facturen.
 3. Gebruiker dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren.
 4. Na het verstrijken van de genoemde termijnen wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door gebruiker in behandeling genomen.
 5. Indien de reclame naar het oordeel van gebruiker juist is, is zij uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen prestatie te leveren, resp. het geconstateerde gebrek kosteloos op te sporen en te herstellen.
 6. De gegrondverklaring van de reclame schort de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.

Artikel 17: Betaling

 1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto-kontant bij (op)levering of na gereedkoming der werkzaamheden te geschieden of middels storting of overmaking op een door gebruiker aangewezen bank- of girorekening, binnen 14 dagen na factuurdatum.
 2. Gebruiker is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst alsmede voor of tijdens de uitvoering van de opdracht een aanbetaling dan wel betaling vooraf te verlangen. Bij annulering van de opdracht door wanprestatie van gebruiker heeft wederpartij recht op terugbetaling van de gedane betaling vermeerderd met de wettelijke rente.
 3. Iedere betaling van de wederpartij strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde interest alsmede van de door gebruiker gemaakte invorderingskosten en/of administratiekosten en worden daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering.
 4. In gevallen dat de wederpartij: · in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, danwel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom wordt gelegd; · komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld; · enige uit kracht der wet of van deze voorwaarden op hem rustende verplichting niet nakomt; · nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen; · overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn vennootschap in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, danwel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf; heeft gebruiker door het enkel plaatsgrijpen van een der opgemelde omstandigheden het recht hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door gebruiker verrichte leveringen terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van gebruiker op vergoeding van kosten, schaden en interesten.

Artikel 18: Rente en kosten

 1. Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 1,5% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.
 2. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij.
 3. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15 % van het, met inbegrip van voornoemde rente, door de wederpartij verschuldigde bedrag, met een minimum van €100.00.

Artikel 19: Toepasselijk recht

 1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing

Artikel 20: Geschillen

 1. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de binnen het vestigingsgebied van de gebruiker bevoegde burgerlijke rechter, zulks voorzover de wettelijke bepalingen dit toestaan.
 2. Het in het vorige lid bepaalde laat onverlet het recht van gebruiker om het geschil voor te leggen aan de, volgens de normale competentieregels bevoegde burgerlijke rechter, danwel te laten beslechten middels arbitrage of bindend advies.
NijTec Logo